Bonus

Hvis du sælger rigtig mange produkter i dine shops, belønner vi din succes. Vi reducerer basisprisen for de fleste af dine produkter, og ved samme kundepris belønner vi dig med en stigende margen. Bonus udregnes på baggrund af samtlige salg de shops, du har på din konto.

Der er syv bonustrin. Hvert solgt produkt bringer dig et skridt tættere på det næste bonustrin. Alle basispriser i dine shops reduceres, når du rykker et bonustrin op. For et mindre antal produkttyper gælder det, at de er undtaget fra bonus, samt at basisprisen ikke reduceres. Typisk er det de produkter, som allerede er meget billige, og hvor det ikke giver mening at sænke prisen yderligere. Det kan for eksempel være stickers.

Beregning og udbetaling af din bonus.

Din bonus afregnes pr. kalendermåned sammen med dine salg fra shoppen.

  • Alle artikler i de bestillinger, som inden for en måned er bearbejdet og markeret som „afsendt & betalt“, udbetaler vi til dig i den følgende måned.
  • Bestillinger, som først går ind de sidste dage i måneden, og hvor artiklerne frem til d. 15. i den følgende måned skifter status til „afsendt & betalt“, indgår derefter i beregningen af dit bonustrin i den pågældende måned. De udbetales så til dig sammen med de øvrige afsendte og betalte bestillinger i den følgende måned.

Her finder du yderligere information vedrørende udbetaling af din bonus.

Vigtigt: Din salgsprovision er som hovedregel momspligtig. Indtægter skal opgives til skattevæsenet. Se mere i hjælpeartiklen Beskatning af din indtægt.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Kontakt os